طول مطالعه: 4 دقیقه

تنها فرق آن در پیامد عددی بازی میباشد که پیامد بازیکنان به صورت عدد بیان میشود. پیامد هر بازیکن با توجه به نوع استراتژی انتخابی خود و دیگر بازیکنان، مشخص میشود. بهترین حالت برای ستاد، حالت ۶ است که او استراتژی و مالک خودروو خودروسازرا انتخاب کند چون دریافت کنندهی تسهیلات دولتی میباشد، و در صورت نبود خودروساز چون دولت با استفاده از طرح نقدی خودروهای فرسوده را اسقاط میکند، نسبت به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده هزینههای ستاد کاهش پیدا میکند.  ​​.

مسکن ملی شیراز با توجه به این که در ایران خودروهای فرسوده بیشتر متعلق به اقشار کمدرآمد بوده و عمدتاً به عنوان وسیله ایجاد درآمد مورد استفاده قرار میگیرند ممکن است با تسهیلات پرداختی دولت قادر به جایگزینی خودروی فرسوده خود نباشد و تمایل به شرکت در طرح نداشته باشد، از سوی دیگر با توجه به هزینههای بالای سوخت و تعمیر و نگهداری خودروی فرسوده، مالک خودروی فرسوده به این امید که ستاد در ازای از رده خارج کردن خودروی فرسوده، تسهیلاتی را به او پرداخت کند که بتواند خودروی جدیدی را خریداری کند، در طرح شرکت میکند.

1977) مدلی برای بررسی و تحلیل احتمال شرکت یک مالک در طرح تعویض خودروهای فرسوده و عوامل مؤثر بر این احتمال معرفی میکند، روش او مطالعهی موردی خانوادهها بود. که تفاوت این مطالعه با سایر مطالعات انجام گرفته، استفاده از روش نظریهی بازیها و بررسی نقش تسهیلات و پرداختهای نقدی، در اجرای طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده میباشد. که دولت به عنوان متولی اصلی طرح اسقاط خودروی فرسوده میباشد.

ستاد در پرداخت تسهیلات وعده داده شده به مالکان خودرو به خوبی عمل نکرده با این حال، دو شرکت بزرگ خودروسازی کشورمان با استفاده از منابع مالی خود، همچنان طرح را پیگیری کردهاند. بنابراین میتوان عمده تمایل مالکان خودروهای فرسوده به طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را مصرف سوخت بالای این خودروها و هدفمندی یارانهها دانست. طبق برآوردهای مرکز کنترل کیفیت هوا، هزینه هر گرم مونوکسید کربن به طور تقریبی، 3500 تومان و هزینه هر گرم هیدروکربن و اکسیدهای نیتروژن به طور تقریبی 3420 تومان محاسبه شده است.

، محاسبه میشود و در واقع، این پیامد، منفی است. پس میزان هزینه های آلودگیهای ناشی از مسافتهای طی شده توسط خودروی پیکان در این مطالعه، در جدول زیر نشان داده شدهاند. 2-1-1-3. مالک خودروی فرسوده: در اینجا یک دارندهی خودروی پیکان مدل ۵۷ را به عنوان نماینده مالکان خودروهای فرسوده است. در نمونه تصادفی انتخاب شده، 312 نفر مالک پیکان و 188 نفر مالک رنو بودند که خودروهای این افراد تولید سالهای 1348 تا 1356 بود و در طرح خرید خودروهای فرسوده از جانب دولت شرکت کردند.

زلنسکی بیوگرافی

3) ستاد، استراتژی را انتخاب کند و دو بازیکن دیگر هر دو استراتژی را انتخاب نمایند. 2004) میزان مشارکت مالکان خودروهای فرسوده در چگونگی تصمیمگیری آنان در آمریکا، را مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه اشاره شده است که بحث و بررسی عوامل تعیین کنندهی سیستم تصفیهی خودروهای فرسوده به درک بهتر از خودروهای فرسوده و آثار زیست محیطی آنها جهت مدیریت پایدار این زایدات کمک میکند.

در این راستا تحلیل ایستای بازی مورد بررسی قرار میگیرد. در این راستا سه بازیکن به نامهای ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و مالکان خودروهای فرسوده و خودروسازان با استراتژیهای مربوط به خودشان تعریف شدند. رقم 1256 میلیارد دلار، اشتباه به نظر میرسد. البته افزایش اشتغال ناشی از صنایع خودروسازی در نتیجه اسقاط و بازیافت، تقویت صنعت خودروسازی کشور از نظر رشد فروش خودروها و تأمین آهن قراضه صنایع فولاد و کاهش هزینههای انبارداری از مزایای طرح برای خودروسازان میباشد که سبب تحریک خودروسازان برای شرکت در طرح میشود.

رئال مادرید خلاصه بازی 1968) دریافت که تصمیم مالکان در مورد شرکت در طرح واگذاری خودروهای فرسوده خود، با توجه به عمر خودروی آنها، هزینههای انتظاری تعمیر و ارزش آن در بازار خودروهای دست دوم انجام میگیرد، که روش مطالعهی وی نمونهگیری تصادفی میباشد. از دلایل عمدهی کندی اجرای طرح، فقدان توان مالکان خودروهای فرسوده در تبدیل خودروهای خود میتوان نام برد، با توجه به این که برای بیشتر مالکان خودروی آنها منبع درآمدشان میباشد و روند رشد شدید قیمت خودرو، دولت میتواند با افزایش تسهیلات به این طرح سرعت بخشد تا بتوان از مضراتی که این خودروها به کل جامعه وارد میکنند، خلاصی یابیم.

ایرپاد پرو 206

ستاد میتواند برای تشویق مالکان خودرو به اسقاط خودروی فرسوده، از طریق دادن تسهیلات به اهدافی که از طرح دنبال میکند، برسد که این تسهیلات میتواند زیاد یا کم باشد. این طرح در ابتدای امر به دلیل بودجه مناسب از سوی مسئولان وقت در حال پیشرفت بود که پس از مدتی، کمکهای دولتی برای این طرح روند کندی به خود گرفت به طوری که در سال 1387 پرداخت تسهیلات بانکی برای از رده خارج کردن خودرو و تحویل خودروی نو متوقف شد.

خرید گیم تایم به طوری که مصرف بنزین در سال ۱۳۵۷ از 8/13 میلیون لیتر در روز، به 68 میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۲ رسیده است. در این بخش سعی بر آن بوده بتوان با استفاده از داده های موجود در سال 1391 بازی بازنویسی شود. بر اساس نتایج حاصل بهترین روش، استفاده از سرمایهگذاری خارجی است. از طریق بهترین پاسخ میتوان تعادل نش بازی را پیدا کرد. برای این کار بهترین پاسخهای هر یک از بازیکنان را به ترکیب استراتژیهای حریفان به دست میآورند.

آخرین بروزرسانی در: